Die for a reason that will live, than live for a reason that will die • Do not fault me for voicing my concerns • You give not because you have more than enough but because someone doesn't have enough(Viomak) • There's nothing as bad as doing nothing about exploiters of humankind • Sympathy is for one who has tried and failed, pity is for one who has failed to try • Compassion is love in action • Intelligence is doing something about the suffering of others • Whatever you do,do it heartily as to the Lord and not to men(Colossians 3.23)

 

 

 


The social conscience is slowly losing value in Zimbabwean music. A long time ago it was almost expected that musicians would reflect on the world in their songs.However,today many young musicians sing about love and many other funny themes forgetting that they have a responsibility to speak for everybody .I do feel there are a lot of great songs that can be born out of the times that we are faced with now.I salute focused musicians like Raymond Majongwe, Leonard Zhakata,Hosiah Chipanga, and Dr Thomas Mapfumo for moving forward with the times,and showing great intelligence and maturity in their thoughts through their music.They are my best Zimbabwean musicians.Musicians kind of have the authority to step up and speak for everybody,and this is exactly what the above mentioned musicians are doing. Not that all musicians are avoiding meaningful music but some of the problems we are facing today are being neglected by the majority of Zimbabwean musicians probably because of fear .Music soothes the mind thus in these trying times appropriate music is the best therapy.

 

 

 

 

CLICK TITLES TO LISTEN TO MUSIC

 

ALBUM 6 Released 21 Feb 2010

 

1.Supreme leader
2.Usiku hwekutambisa
3.Mbiri (Viomak's favourite)
4.Hapana mutsvene
5.Mhosva
6.Vakadyei
7.Yapidiguka
8.Uchaisepi

 

 

ALBUM 5 Released 21 February 2009

 

 

1.Gukurahundi
2.Mavhoterapapi
3.Matibili wauraya(Viomak's favourite)
4.Gore iro
5.Baba vaEdward
6.Batai mutonge
7.Musaregerere JOC
8.Broken buttock blues (lyrics by John Eppel) 

ALBUM 4 Released 25 December 2008

 

1.Memorandum of misunderstanding (MOM)
2.Gonoriya
3.6 na 9 (Viomak's favourite)
4.Mabhinya
5.Johnnie Walker
6.Dutch embassy
7.Tipeiwo
8.Zimbabwe circus


 

 

ALBUM 3 Released 21 Feb 2008

 

1.Garai makagadzirira
2.Zimbabwe yochema
3.Kutonga kwaMatibili (Viomak's favourite)
4.Zimbabwe yoshuwa zororo
5.Vatungamiri vatsvene
6.Mune basa muZimbabwe
7.Mukatenda ndikatenda
8.Freedon train is coming

 

 

 

ALBUM 2 Released 21 Feb 2007


1.Arise and fight
2.A man in Zimbabwe
3.Gono bvisa Father Zero (Viomak's favourite)
4.Ipaiwo vasina
5.Tererai Mwari
6.Mangwanani Baba.
7.Mugabe usambozvinyengedza
8.Inzwa Mugabe

 

 

 

ALBUM 1 Released 21 Feb 2006


1.Uchaenda riini Mugabe
2.Ndofamba neDiaspora
3.Unoendepi Mugabe (Viomak's favourite)
4.Hatina rugare muZimbabwe
5.Izwi radaidzira
6.Tapera muZimbabwe
7.Zimbabwe mudumbu reZanupf
8.Zimbabwe iripi

 

 

ALBUM To be released Anytime from now

ZANUDC

 

1.Regerai tiimbe
2.Churu chamai Mujuru
3.Democracy
4.Rugare ruripi
5.Mazanu imi
6.Zimbabwe dzoka
7.Constitution
8.Ndiani

 

 

ALBUM To be released Anytime from now

GOOD NONSENSE UNEARTHED (GNU)

 

1.Hemwaimboti
2.Zororai mese
3.Ndiye akauraya
4.Paushamwari hwedu
5.Movement for democratic cars
6.Monica kiya kiya
7.Minister nokia
8.Cocksidiosis

 

 

ALBUM 7 To be released 21 Feb 2011

HAPPY 87TH PRESIDENT BOB MATIBILI ( )

 

1.Mwari tinokumbira
2.Operation Matibili
3.Mugabe yeuka(Viomak's favourite)
4.Mabhenzi
5.Paite mushando
6.Musacheke nyika
7.Uchafa uri wega
8.Xenophobia

 

 

ALBUM 8 To be released 21 Feb 2012

HAPPY 88TH PRESIDENT MATIBILI -MUGABE( )

 

1.Tsvangirai svinura
2.Dai pasina maZanu
3.Konzi (Viomak's favourite)
4.Taomeserwa
5.Green bomber
6.Zvavo vamwe
7.Varume veZimbabwe
8.Africa is cursed

 

 

ALBUM 9 To be released 21 Feb 2013

HAPPY 89TH PRESIDENT MATIBILI -MUGABE( )

 

1.Vatungamiri varanda
2.Chikamarism
3.Rhodesia (Viomak's favourite)
4.Gwara revanhu
5. Zvaita nyika
6.Hondo yeminda
7. Muvhoti ndimambo
8.Freedom of expression

 

 

ALBUM 10 To be released 21 Feb 2014

HAPPY 90TH PRESIDENT MATIBILI -MUGABE( )

 

1.Kumbaya
2.Chizai chemudondo
3.Tegunde
4.Mugabe ndimambara
5.Zuva raenda
6.Dzvoriro
7.Govo rinotswa
8.Chimuswe ichi

 

 

 

ALBUM To be released Anytime from now

NO VISA TO HEAVEN

 

1.Ndakatenderera
2.Diaspora
3.Misana yechembere
4.Mupei
5.Dada nezvauri
6.Pandakafamba
7.Shandira nyika
8.No visa to heaven

 

 

 

ALBUM To be released Anytime from now

HELLO WOMEN

 

1.Kodzero
2.Taurai amai
3.Mukadzi simuka
4.Pfambirume
5.Ramba mwanasikana
6.Kupomerwa mhosva
7.Equal rights
8.Chigezamurwizi


 


 

ALBUM To be released Anytime from now

CHILD ABUSE

 

1.Kubata mwana
2.Nangisa mberi
3.Kacheche
4.Paedophile
5.Padhuze
6.Zvamakatadza
7.Vakafambafamba
8.Little Angel

 

 

ALBUM To be released Anytime from now

MISODZI YAJESU

 

1.Misodzi yaJesu
2.Zvichapera
3.Tungamirai Mwari
4.Ndizvo here Mwari
5.Takanyeperwa
6.Tinotenda
7.Nanananana
8.Kuti

 

 

ALBUM 11 Upcoming

YAMBIRO YAKANAKA

 

1.Kana kworidzwa mimhanzi
2.Ngatisiye zvivi
3.Upenyu hwangu
4.Dai Jesu matura mutoro
5.Musamurambe Jesu
6.Ndoimba nengirosi
7.Hwayana yaMwari
8.Koshesai vana

 


ALBUM 12 Upcoming

PRAISEGOD

 

1.Remember them
2.I'm going home
3.A brand new song
4.I am the way
5.The love of God
6.Jesus loves you
7.Reveal yourself to me
8.He will understand

 


ALBUM 13

RUGARE MUNASHE

 

1.God can do anything
2.Kudenga kunoshamisa
3.Tiende kudenga
4.Noah zarura musuo
5.Jonah akatumwa nashe
6.Muzita rake Jesu
7.Marimba enyu
8.Torai moyo wangu

 


ALBUM 14

MUKURUMBIRA WAJESU

 

1.Tongai mumoyo mangu
2.Ndovimba nemi
3.Hemeni hemeni hemeni
4.Nyararisa usacheme
5.Tinondomuona pacalvary
6.Famba naJesu mumoyo
7.PaGorogotha
8.Ndiyeyu Jesu

 

 

ALBUM 15

MASHOKO ANE RUPONISO

 

1.Gore remukondombera
2.Munoti Mwari haazive here
3.Uyambembe
4.Ndorasirira paCalvary
5.Ndasukwa neropa
6.Munamato une simba
7.Tinodaidzwa neshoko
8.Ndinotenda Ishe wangu

 

 

ALBUM 16

REJOICE IN TH ELORD


1.He paid a debt
2.Big change in me
3.I can face tomorrow
4.Where should I go?
5.The downward path
6.Jesus took my burden
7.Jesus is calling
8.He died on the cross

 

 

ALBUM 17

NGATINAMATEI


1.Kumbirai munopihwa
2.Tachengetwa gore rino
3.Munamato une simba
4.Taurai neni mambo Jesu
5.Torai moyo wangu
6.There's no harm
7.Tese tese tinodaidzwa
8.Ndinotenda Ishe wangu

 

 

ALBUM 18

TERERAI MAZWI AYA

 


1.Halleluah hossana hemeni
2.Ndabayiwa neshoko
3.Mwari ndovimba nemi
4.Tamirira Jesu
5.Zarura musuo
6.Hama ndiyeyu Jesu
7.Handikusiyei muri mega
8.Are you going to be ready Shona

 


ALBUM 19

BLESSING1.Jesus took my sins away
2.We are rolling
3.When saints go matching in
4.Fire ,fire ,fire
5.Angels will sing a song
6.Down the valley
7.Nobody knows
8.The glory land

 ALBUM 20

NGATIIMBIRE JEHOVAH1.Nyasha dzababa paGolgotha
2.Ngatisiyei zvivi
3.Vagoni zvavo vanokudza vabereki
4.Uchaponeswa naJesu
5.Uya uponeswe
6.Tinotsika madhimoni
7.Section 6
8.Makanaka

 ALBUM 21

GOD IS WONDERFUL1.Wonder working power
2.Terrible state
3.He is calling
4.Coming home
5.The longer I save him
6.I will call upon the Lord
7.The temple of the Holy ghost
8.I belong to Jesus

 ALBUM 22


CHILDREN OF GOD1.Nicodemus
2.Vadzidzi vadaidwza
3.Tumaoko tumaoko
4.We are marching soldiers
5.Around the corner
6.Father Abraham.
7.Fire fall on me
8.Bible and I

 ALBUM 23

WORDS OF WISDOM1.He is Lord
2.Jesus we are here
3.I'm a new creation
4.Have faith in God
5.My redeemer
6.No turning back
7.You're the temple
8.He will lift you up

 ALBUM 24

TIME TO PRAY

 

1.Glory glory halleluah
2.Jesus is my saviour
3.Christ liveth in me
4.I can face tomorrow
5.Whisper a prayer
6.Anything by faith
7.Only Jesus
8.We are exalted

 

 

ALBUM 25

TAMBAI VANA

 

1.Soridha soridha
2.Mvura naya naya
3.Chiutsi utsi
4.Tarisai mukati
5.Amai ndakanaka
6.Muparawara Gondo
7.Pasi pamera ziso
8.Dambamukura zunguza
9.Uyu ndiani

 

 

ALBUM (Click To Listen To Music)To be released on DEATHDAY

 

 

1.Tatenda Baba
2.Hapana zuva risingasviki
3.Zvavafamba
4.Gona ana gona
5.Dai ndiri Mwari

6.Manhungetunge
8.Happy deathday
9.Death is certain
10.Rest in peace
 

If anyone feels they can donate in cash or kind to ensure the success of this project, please feel free to click the donation button below or write to donations@viomakmusic.com. Viomak kindly advises you to follow your heart and not your mind before donating. If you feel like being part of this cause, please write to info@viomakcharitymusic.com. Your assistance will be greatly appreciated. Let us build a house of stone together.

 

 

ALBUM 1

 

Click here to add Viomak Charity Music to your favourites
 

Tell a friend about Viomak Charity Music!
Type your friends email address in the box below and press send.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Home | Mission Statement | Biography | Voice Music| Educational Services
Music Forum | Photos | Guest Book | News & Events | Target Centres
Submit Link | Audios | Appreciations | Voto | Contact

Viomak Charity Music. All rights reserved. Login