Die for a reason that will live, than live for a reason that will die • Do not fault me for voicing my concerns • You give not because you have more than enough but because someone doesn't have enough(Viomak) • There's nothing as bad as doing nothing about exploiters of humankind • Sympathy is for one who has tried and failed, pity is for one who has failed to try • Compassion is love in action • Intelligence is doing something about the suffering of others • Whatever you do,do it heartily as to the Lord and not to men(Colossians 3.23)

 

 

 

 

Listen to Happy 84th Birthday (Great son of Malawi)

 

1
Garai makagadzirira
2 Zimbabwe yochema
3 Kutonga kwaMatibili(Viomak's favourite)
4 Zimbabwe yoshuwa zororo
5 Vatungamiri vatsvene
6 Mune basa muZimbabwe
7 Mukatenda ndikatenda
8 Freedom train is coming

 

 

1.Garai makagadzirira

SHONA ENGLISH

1.Garai makagadzirira , Hamuzivi musi nenguva
Apo murumbwana wemunhu anouya, Kuzotora Robert Matibili.

Chorus :Anouya anouya anouya anouya anouya anouya
kuzotora Robert Matibili

2.Garai makagadzirira , Hamuzivi musi nenguva
Apo murumbwana wemunhu anouya, Kuzotora vatongi nevatongwi

Chorus :Anouya anouya anouya anouya anouya anouya
kuzotora vatongi nevatongwi

3.Garai makagadzirira, Hamuzivi musi nenguva
Apo murumbwana wemunhu anouya, Kuzotora makurukota ake

Chorus :Anouya anouya anouya anouya anouya anouya
kuzotora makurukota ake

4.Garai makagadzirira, Hamuzivi musi nenguva
Apo murumbwana wemunhu anouya, Kuzotora vationesa nhamo

Chorus :Anouya anouya anouya anouya anouya anouya
kuzotora vationesa nhamo

5.Garai makagadzirira, Hamuzivi musi nenguva
Apo murumbwana wemunhu anouya, kuzotora varipo pazvigaro

Chorus :Anouya anouya anouya anouya anouya anouya
kuzotora varipo pazvigaro

6.Garai makagadzirira, Hamuzivi musi nenguva
Apo murumbwana wemunhu anouya, Kuzotora vatsvene nevatadzi

Chorus :Anouya anouya anouya anouya anouya anouya
kuzotora vatsvene nevatadzi

7.Garai makagadzirira, Hamuzivi musi nenguva
Apo murumbwana wemunhu anouya,Kuzotora sekuru Matibili

Chorus :Anouya anouya anouya anouya anouya anouya
kuzotora sekuru Matibili

8.Garai makagadzirira, Hamuzivi musi nenguva
Apo murumbwana wemunhu anouya, Kuzotora Robert Matibili

Chorus :Anouya anouya anouya anouya anouya anouya
kuzotora Robert Matibili.

 

 


 

2.Zimbabwe yochema

SHONA ENGLISH

1.Ndanzwa kuchema kwevana weZimbabwe
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro
Ndanzwa kuchema kwevana weZimbabwe
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro

Chorus: Hamawe,vadikani,kuri kuuya moto unopisa
Pamazuva aMatibili vanhuvari kupera nenzara

2. Ndanzwa kuchema kwevana weHarare
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro
Ndanzwa kuchema kwevana Mashonaland
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro

Chorus: Hamawe,vadikani,kuri kuuya moto unopisa
Pamazuva aMatibili vanhuvari kupera nehosha

3. Ndanzwa kuchema kwevana Matebeleland
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro
Ndanzwa kuchema kwevana Manicaland
Kuchema kwaoi kwanzwikwa nababa vekumusoro

4. Ndanzwa kuchema kwevana weMasvingo
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro
Ndanzwa kuchema kwevana weMidlands
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro

5. Ndanzwa kuchema kwevana weDiaspora
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro
Ndanzwa kuchema kwevana nyika yose
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro

 

6..Ndanzwa kuchema kwevana weZimbabwe
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro
Ndanzwa kuchema kwevana weZimbabwe
Kuchema kwavo kwanzwikwa nababa vekumusoro

 

 

 

3.Kutonga kwaMatibili

SHONA ENGLISH

Chorus:Kutonga kwaMatibili, Kutonga kwaMatibili
Kutonga kwaMatibili, Kwakauya neutsinye .

1.Vakarova Madhuku
Vakarova Matombo
Vakarova Zinasu kwakauya neutsinye

1.Vakarova Chamisa
Vakarova Grace
Vakarova Phiri kwakauya neutsinye

Chorus: .Kutonga kwaMatibili , Kutonga kwaMatibili
Kutonga kwaMatibili, Kwakauya neuori

2.Bribery  kuZimra
Bribery kuZimsec
Bribery kuZinwa, Kwakauya necorruption

 2.Bribery  mubank
Bribery  mujeri
Bribery  mucourt ,Kwakauya necorruption

Chorus:Kutonga kwaMatibili, Kutonga kwaMatibili
Kutonga kwaMatibili , Kwakauya umhondi

3.Vakaponda Chipunza
Vakaponda Chikomba
Vakaponda Chiminya,Kwakauya neumhondi

3.Vakaponda weMoza
Vakaponda veWoza
Vakauraya Tandare ,Kwakauya neumhondi

Chorus : Kutonga kwaMatibili, Kutonga kwaMatibili
Kutonga kwaMatibili, Kwakauya neUmbavha

4. Vakaba kuZisco
Vakaba kuZesa
Vakaba kuZupco,Kwakauya neumbavha

4.Vakaba kuZifa
Vakaba kuCustoms
Vakaba kuNoczim ,Kwakauya neumbavha

Chorus: Umambo hwaMatibili, Umambo hwaMatibili
Umambo hwa Matibili , Hwakauya neManyepo

5.Tichavaka zvipatara
Tichavaka zvikoro
Tichavaka zvibhorani ,Hwakauya nemanyepo

5.Tichavaka mazambuko
Tichavaka madhamu
Tichavaka dzimba imi,Hwakauya nemanyepo

Chorus: Umambo hwaMatibili,Umambo hwaMatibili
Umambo hwaMatibili, Hwakauya neKunyomba

6.Musoro wako bhangu
Dumbu rine mweya
Tutu little Bishop,Hwakauya nekunyomba

6.Musoro wako bhangu
Dumbu rine mweya
Tutu little Bishop,kwakauya nekunyomba

Chorus : Simba raMatibili ,Simba raMatibili
Simba raMatibili , Rakauya neumbimbindoga

7.Vakatora  iyo Ngoda
Vakatora Gushungo
Vakatora maradio, Rakauya neumbimbindoga

7.Vakapana mapurazi
Vakapana dzimota
Vakapana mabusiness, Rakauya neumbombindoga

Chorus:Simba raMatibili  ,Simba raMatibili
Simba raMatibili ,Rinotyisa sedhimoni

8.Vanotonga nejuju
Vanofamba nejuju
Vanogara nejuju ,Rinotyisa sedhimoni

8.Mishonga muhomwe
Mishonga mumota
Mishonga muoffice ,Rinotyisa sedhimoni

Chorus:Kutonga  kwaMatibili ,Kutonga kwaMatibili 
Kutonga  kwaMatibili , Kunotyisa sedhimoni

 

 

 

 

 

4.Zimbabwe yoshuwa zororo

SHONA ENGLISH

1.Zororo ,rugare neupenyu Zimbabwe yozvishuwa
Kwamuri Mwari ,mune nyasha tochema misodzi tiponeseiwo
Namasimba enyu makaponesa baba Daniero mugomba reshumba
Kwamuri Mwari ,mune nyasha tochema misodzi tiponeseiwo

2.Zororo ,rugare neupenyu Zimbabwe yozvishuwa
Kwamuri Mwari ,mune tsitsi tochema misodzi tiburitseiwo
Namasimba enyu makaburitsa vana veIsrael muEgypita
Kwamuri Mwari ,mune tsitsi tochema misodzi tiburitseiwo

3.Zororo ,rugare neupenyu Zimbabwe yozvishuwa
Kwamuri Mwari ,mune rudo tochema misodzi tibatsireiwo
Namasimba enyu makabatsira mukoma David panaGoliath
Kwamuri Mwari ,mune rudo tochema misodzi tibatsireiwo

4.Zororo ,rugare neupenyu Zimbabwe yozvishuwa
Kwamuri Mwari ,mune ngoni tochema misodzi tirwireiwo
Namasimba enyu tirwireiwo panaMatibili nemabhinya ake
Kwamuri Mwari ,mune ngoni tochema misodzi tirwireiwo

5.Zororo ,rugare neupenyu Zimbabwe yozvishuwa
Kwamuri Mwari ,mune nyasha tochema misodzi tichengeteiwo
Namasimba enyu makachengeta musharukwa Noah pamafashama
Kwamuri Mwari ,mune nyasha tochema misodzi tichengeteiwo

6. Zororo ,rugare neupenyu Zimbabwe yozvishuwa
Kwamuri Mwari ,mune tsitsi tochema misodzi ticheneseiwo
Namasimba enyu makachenesa vanaLegion pamadhimoni
Kwamuri Mwari ,mune tsitsi tochema misodzi tinunureiwo

7.Zororo ,rugare neupenyu Zimbabwe yozvishuwa
Kwamuri Mwari ,mune rudo tochema misodzi tizorodzeiwo
Namasimba enyu makazorodza vana veZimbabwe pachimurenga
Kwamuri Mwari ,mune rudo tochema misodzi tizorodzeiwo

8.Zororo ,rugare neupenyu Zimbabwe yozvishuwa
Kwamuri Mwari ,mune ngoni tochema misodzi tinunureiwo
Namasimba enyu tinunureiwo panaMatibili nemabhinya ake
Kwamuri Mwari ,mune ngoni tochema misodzi tinunureiwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to add Viomak Charity Music to your favourites

Tell a friend about Viomak Charity Music!
Type your friends email address in the box below and press send.

 

Home | Mission Statement | Biography | Voice Music| Educational Services
Music Forum | Photos | Guest Book | News & Events | Target Centres
Submit Link | Audios | Appreciations | Voto | Contact

Viomak Charity Music. All rights reserved. Login