Die for a reason that will live, than live for a reason that will die • Do not fault me for voicing my concerns • You give not because you have more than enough but because someone doesn't have enough(Viomak) • There's nothing as bad as doing nothing about exploiters of humankindSympathy is for one who has tried and failed, pity is for one who has failed to tryCompassion is love in action • Intelligence is doing something about the suffering of others • Whatever you do,do it heartily as to the Lord and not to men(Colossians 3.23)


 

This album  is dedicated to God the Almighty  and  Zimbabweans  who are suffering under the merciless Mugabe's Zanu PF regime and  with no voice to share their concerns.It was recorded in Zimbabwe in November 2006.The album is also available in Acappella and instumental.

 

 

 

 

Listen to Happy 83rd Birthday (BONES OF A 30 YEAR OLD)

 

1 Arise and fight
2 A man in Zimbabwe

3 Gono bvisa father zero (Viomak's favourite)
4 Ipaiwo vasina

5 Tererai Mwari
6 Mangwanani Baba
7 Mugabe usambozvinyengedza

8 Inzwa Mugabe

 

 

1.Arise and Fight

SHONA ENGLISH
 

1. Arise and fight for Mugabe to go ,
Arise and fight for Mugabe to go,
Arise arise and fight arise arise and fight

2. Arise and fight for democracy
Arise and fight for democracy
Arise arise and fight arise arise and fight.

3. Arise and fight for fairness
Arise and fight for fairness
Arise arise and fight arise arise and fight.

4. Arise and fight for freedom,
Arise and fight for freedom
Arise arise and fight arise arise and fight.

5. Arise and fight for equality,
Arise and fight for equality
Arise arise and fight arise arise and fight

6. Arise and fight for justice,
Arise and fight for justice
Arise arise and fight arise arise and fight

7. Arise and fight for humanity ,
Arise and fight for humanity
Arise arise and fight arise arise and fight

8. Arise and fight for peace in the land,
Arise and fight for peace in the land
Arise arise and fight arise arise and fight

9. Arise and fight for love in the land,
Arise and fight for love in the land
Arise arise and fight arise arise and fight

10. Arise and fight for good leadership,
Arise and fight for good leadership
Arise arise and fight arise arise and fight

11.Arise and fight for Zimbabwe,
Arise and fight for Zimbabwe,
Arise arise and fight arise arise and fight.

12.Arise and fight for Mugabe to go,
Arise and fight for Mugabe to go,
Arise arise and fight arise arise and fight.

 

 

 

 

2.A Man in Zimbabwe

SHONA ENGLISH
 

1. There is a man in Zimbabwe , His name is called Robert Mugabe
He tortures critics and beats them to death , How can a man be so evil
.

Chorus : Lord Lord Lord Lord how can a man be so evil
Lord Lord Lord Lord how can a man be so evil.

2. There is a man in Zimbabwe , His name is called Robert Mugabe
He lets his people starve to death , How can a man be so evil.

Chorus : Lord Lord Lord Lord how can a man be so evil
Lord Lord Lord Lord how can a man be so evil.

3. There is a man in Zimbabwe , His name is called Gabriel Mugabe
He leaves the sick to die in pain , How can a man be so evil.

Chorus : Lord Lord Lord Lord how can a man be so evil
Lord Lord Lord Lord how can a man be so evil.

4. There is a man in Zimbabwe , His name is called Gabriel Mugabe
He teaches people hate, crime and war , How can a man be so evil.

Chorus : Lord Lord Lord Lord how can a man be so evil
Lord Lord Lord Lord how can a man be so evil
.

5.There is a woman in Zimbabwe , Her name is called Grace Mugabe
She looks as children are abused and raped , How can a mother be so evil.

6.There is a woman in Zimbabwe, Her name is called Grace Mugabe
She is expensive and selfish, How can a woman be so evil

Chorus : Lord Lord Lord Lord how can a woman be so evil
Lord Lord Lord Lord how can a woman be so evil.

7. There was a darling in Zimbabwe , Her name was called Sally Mugabe
Children she gave love, kisses and hugs , How can a woman be so loving

Chorus : Lord Lord Lord Lord Sally Mugabe was a darling

Lord Lord Lord Lord Sally Mugabe was a darling

8. There was a darling in Zimbabwe , Her name was called Sally Mugabe
She cared for children and Zimbabwe , Mother Zimbabwe Sally Mugabe

Chorus : Lord Lord Lord Lord Sally Mugabe mother Zimbabwe
Lord Lord Lord Lord Sally Mugabe mother Zimbabwe

Lord Lord Lord Sally Mugabe was an angel.

 

 

 

 

3.Gono bvisa Father Zero

SHONA ENGLISH

Chorus:

Vana baba ,vanamai

Vasikana n ewe hama vakateerera

 

1.Musanzwe Gono anonyepa , musanzwe Gono mazero

Musanzwe Gono anonyepa mazero auraya

 

2. Iwe Gono siya mazero i we Gono bvisa Mugabe

Iwe Gono siya mazero m azero haana mhosva

 

3. Varikuba mari yedu m umigwagwa hanzi mazero

Vari kutora mari yedu v achinyepera mazero  

 

4. Mapurisa mumigwagwa m agreen bomber mumaborder

Kutibira mari yedu i we Gono bvisa Mugabe  

 

5. From hero to zero Father zero ndiMugabe

Iwe Gono bvisa Mugabe , Mugabe ndiye mazero  

 

6. NdiMugabe auraya Father zero adofora

Father zero auraya n yika yedu yeZimbabwe

 

7. Ian Smith aitadza z viri nane ndakamuona

Mazuva ake aisaba m ari yedu zviri pachena  

 

8. One thousand yava dhora i we Gono une miedzo

Munobira vanhu mari i mi yenyu makachengeta

 

9. Vana venyu tatambura v ana venyu tashupika

Vana venyu todzvanyirirwa Mwari Baba pindirayi

 

10. Kana tese tikanamata t ichitenda anotinzwa

Nekutipa rumutsiridzo inozogara murugare.

 

 

   

 

4.Ipaiwo vasina

SHONA ENGLISH

1. Tererai aya mazwi ,imi makapana upfumi
Makagovana pachenyu makabira Zimbabwe

Chorus : Ipaiwo varombo, Ipaiwo varombo vasina
Vapei pashoma ipapo, Soko rinoti ipai

2. Vakuru venyika havapi, vanopana ivo pachavo
Vachitorera varombo, upfumi hwemunhu wese

3. Ipaiwo varombo vasina, ipaiwo varwere vorwaraa
Ipaiwo mapofu asina, Jairosi Jiri akapa

4. Munonyadzisa zvikuru, munoshoresa Zimbabwe
Munoshoresa vatema, pasi perino pasi

5. Imi vakuru venyika, dzokesai zvamakaba
Makabira Zimbabwe, reururai zvitadzo

6.Terera iwe Mugabe , makarwisa varungu
Kuti tigarike isu, rugare rwacho ruripii

7. Muchanotongwa kudenga, makapfuvisa varombo
Makashandisa varombo, makatambudza varombo

8.Tererai Zimbabwe, ibasa redu rasara
Kubatsira varombo, kupawo ivo vasina

9. Jesu Kristu pindirayi, isu tofa nenhamo
VanaMugabe vopedza, upfumi hwemunhu wese

10. Tererai vachauya, musazobira varombo
Musashandise varombo, Zimbabwe inyika yedu tese.

 

 

 


 

 

Click here to add Viomak Charity Music to your favourites

Tell a friend about Viomak Charity Music!
Type your friends email address in the box below and press send.

 


Home | Mission Statement | Biography | Voice Music| Educational Services
Music Forum | Photos | Guest Book | News & Events | Target Centres
Submit Link | Audios | Appreciations | Voto | Contact

Viomak Charity Music. All rights reserved. Login