Die for a reason that will live, than live for a reason that will die • Do not fault me for voicing my concerns • You give not because you have more than enough but because someone doesn't have enough(Viomak) • There's nothing as bad as doing nothing about exploiters of humankind • Sympathy is for one who has tried and failed, pity is for one who has failed to try • Compassion is love in action • Intelligence is doing something about the suffering of others • Whatever you do,do it heartily as to the Lord and not to men(Colossians 3.23)SPEAK NOT IN THE EARS OF A FOOL FOR HE WILL DESPISE THE WISDOM OF THY WORDS(PROVERBS 23.9).WITH COURAGE YOU WILL DARE TO TAKE RISKS,HAVE THE STRENGTH TO BE COMPASSIONATE,AND THE WISDOM TO BE HUMBLE.COURAGE IS THE FOUNDATION OF INTERGRITY(KESHAVAN NAIR).

 

This album  is dedicated to God the Almighty  and  Zimbabweans  who are suffering under the merciless Mugabe's Zanu PF regime and  with no voice to share their concerns.It was initially recorded in Canada in February 2006 as Diaspora Classics 1,and was re- recorded in Zimbabwe in October 2006 as Zimbabwe Classics 1.See story Viomak To Remake Anti Mugabe Album . The album is also available in Acappella and instrumental.

 

 

 

Listen to Happy 82nd Birthday (Emotions of the emotionless)

1 Uchaenda riini Mugabe

2 Ndofamba neDiaspora
3 Unoendepi Mugabe (Viomak's favourite)

4 Hatina rugare muZimbabwe
5 Izwi radaidzira
6 Tapera muZimbabwe
7 Zimbabwe mudumbu rezanupf
8 Zimbabwe iripi

 

 

1. Uchaenda riini Mugabe

SHONA ENGLISH

1.Uchaenda riiniko Mugabe, Tamirira taneta
Moyo yedu haichada kani, Mugabe rongedza uende

Chorus: Uchaenda riiniko Mugabe, Mugabe Iwe chienda
           Hatichadiba zvekutongwa newe ,Isu Toda Jesu Christu

2.Watambudza mhuri yeZimbabwe, Mugabe hauzvioni here?
Nyika yaiva uchi nemukaka, Icho chingwa cheAfrica

3.Mwari baba izwaiwo ngoni , Honai makuva tekeshe
Sarudzo dzoshaiwa chimuko, Idzo mochari ndendende

4.Tenzi ishe shoko rinoti, Ukakumbira uchapiwa
Tipeiwo zvoda moyo yedu , Izvo zvido ndoshaura

5.VaMandela gamba reAfrica , Baba batsirai Zimbabwe
Thabo Mbeki haanei nesu , Mbeki anoda tipere

6.Akaimba Viomak achibvunza, Musharukwa muchaenda riiniko
Uchaimba ukarutsa chiropa, Imi muri vanhu vangu.

7.Akauya Tsvangie achibvunza , Mudhara muchaenda riini
Shutp up Tsvangie Goblin chidhoma, Yedu zanu ngeyeropa

8.
Waabuza u Pius Ncube, Doda uza suka nini
Zimbabwe will never be a colony again, bvunza Tony Blair

9.Kakauya Billy kachibvunza, Vakuru muchaenda riini
Nhaiwe Billy wanditunga kani, Ini ndinofa ndiripo

10.Uchaenda riiniko Mugabe , Tamirira taneta
Moyo yedu haichada kani, Mugabe rongedza uende

 

 2.Ndofamba neDiaspora

SHONA ENGLISH

1.Ndofamba ndofamba ndobuda munyika, Mumusha wababa uzere nenhamo.
Urombo uriko ,hakuna upfumi, Hakuna noumwe,noumwe hakuna

2.Moyo wangu usatye kufamba murwendo , Zvinoda vasimbi kusvika dzonyika
Fambai vadikani kubuda munyika, Zvinoda vasimbi kusvika kudiaspora.

Hei wena he wena hei wena ,hei wena, hei wena hei wena hei wena iwe Mugabe

3.Vabereki vasara , shamwari dzasara , Kumusha wababa uzere nenhamo
Sarai hama dzangu kumusha mukuru , Zvinoda vasimbi kugara yonyika.

4.Canada handi musha, America handi musha
Britain handi musha , Makumbo enyoka.

Hei wena he wena hei wena ,hei wena, hei wena hei wena hei wena iwe Mugabe.

5.Zimbabwe ndiwo musha , Zimbabwe ndiwo musha
Zimbabwe ndiwo musha, Ndiwo musha mukuru.

6.Upfumi wakapana, Kupana pachawo
Varombo vosara , Vasina chavainacho

Hei wena hei wena hei wena ,hei wena, hei wena hei wena hei wena iwe Mugabe


7.Ndosuwa ,ndosuwa , Kugara kudiaspora
Zvinoda vasimbi, Kugara dzinyika

8.Upfumi uriko , Hakuna urombo
Hakuna neumwe , Neumwe hakuna.

Hei wena he wena hei wena ,hei wena, hei wena hei wena hei wena iwe Mugabe

9.Ndofunga ndofunga , Variko kuZimbabwe
Kumusha wababa, Uzere nenzara

10.Murambatsvina wakapisa , Kupisa dzimba dzedu
Varombo vosara , Varombo wosara wachigara mumarasha.

Hei wena he wena hei wena ,hei wena, hei wena hei wena hei wena iwe Mugabe.


11.
Tichafamba kudzoka, Kunyika yeZimbabwe
Kumusha wababa , Unowa musha wedu

12.Kudiaspora handi kwedu, Kudiaspora handi kwedu
Kudiaspora handi kwedu, Handi kwedu,musasa

Hei wena he wena hei wena ,hei wena, hei wena hei wena hei wena iwe Mugabe.

13. Ndogara ndogara, Kunyika yeDiaspora
Kunyika iri kure, Kusina Mugabe

14.Uori uriko, Umbavha uriko
Utsinye uriko, Uriko kuZimbabwe

Hei wena hei wena hei wena ,hei wena, hei wena hei wena hei wena iwe Mugabe.

Tichauyako,tichauyako,tichauyako,tichauyako,tichauyako ,tichauyako
kumusha.

 

 


3.Unoendepi Mugabe

SHONA ENGLISH

1.Zvibvunze ugare ipapo zororo ngerevatsvene
Iwe Zvibvunze ugare ipapo zororo ngerevatsvene

Kana ukafa unoendepiko Mugabe zororo ngerevatsvene
Kana ukafa unoendepiko Mugabe zororo ngerevatsvene

2.Mubvunze agare ipapo sweety zororo ngerevatsvene
Gire mubvunze agare ipapo lovie zororo ngerevatsvene

Kana ukafa unoendepiko honey zororo ngerevatsvene
Kana ukafa unoendepiko dhiya zororo ngerevatsvene

3.Vabvunze vagare ipapo daddy zororo ngerevatsvene
Bona vabvunze vagare ipapo daddy zororo ngerevatsvene

Kana mukafa munoendepiko daddy zororo ngerevatsvene
Kana mukafa munoendepiko daddy zororo ngerevatsvene

4.Zvibvunze urere imomo inzwa zororo ngerevatsvene
Mugabe zvibvunze urere imomo inzwa zororo ngerevatsvene

Zvavazorora uchaendepiko iwe zororo ngerevatsvene
Zvavazorora uchaendepiko iwe zororo ngerevatsvene

5.Reurura urere imomo Mugabe zororo ngerevatsvene
Ndati reurura urere imomo Mugabe zororo ngerevatsvene

Zvavatonhora vakanangepiko ndati zororo ngerevatsvene
Zvavatonhora vakanangepiko ndati zororo ngerevatsvene

6.Tambirai Mugabe ouya asi zororo ngerevatsvene

Ishe tambirai Mugabe ouya asi zororo ngerevatsvene

 

Regerera Ishe zvitadzo zvake baba zororo ngerevatsvene

Regerera Ishe zvitadzo zvake baba zororo ngerevatsvene

 

7.Chisingafi chakasikwa na Mwari ziva zororo ngerevatsvene

Hapana chisingafi chakasikwa na Mwari ziva zororo ngerevatsvene

 

Zvavapera mweya taura naIshe Gabu zororo ngerevatsvene

Zvavapera mweya taura naIshe Gabu zororo ngerevatsvene

 

8.Tambirai Mugabe ouya asi zororo ngerevatsvene
Ishe tambirai Mugabe ouya asi zororo ngerevatsvene

 

 

Zvovotandadza namata kunaShe Mugabe zororo ngerevatsvene

Zvovotandadza namata kunaShe Mugabe zororo ngerevatsvene

 

.9.Ngatizvibvunze tigere patiri hama zororo ngerevatsvene

Ngatizvibvunze tigere patiri hama zororo ngerevatsvene

 

 

Kana tikafa tinoendepiko isu zororo ngerevatsvene

Kana tikafa tinoendepiko isu zororo ngerevatsvene

 

10. Ndazvibvunza ndigere Canada ini zororo ngerevatsvene

Ndazvibvunza ndigere Canada ini zororo ngerevatsvene

 

Kana ndikafa ndinoendepiko idi zororo ngerevatsvene

Kana ndikafa ndinoendepiko idi zororo ngerevatsvene

 

11. Mozoimbawo parufu rwangu ini kuti zororo ngerevatsvene

Mozoimbawo parufu rwangu ini kuti zororo ngerevatsvene

 

Zvamapera mweya muchaendepiko auntie zororo ngerevatsvene

Zvamapera mweya muchaendepiko auntie zororo ngerevatsvene

 

 

 

 

4. Hatina rugare muZimbabwe

SHONA ENGLISH

1.Hatina rugare muZimbabwe, Hatifari kuva kuno
Zvinorwadza moyo yedu , Kugara kuno kudiaspora,Kufira kuno kuDiaspora

2.Mutumbi wangu kana ndafa , Endesai kuZimbabwe
Kune rukuvhute rwangu, Kumakomo kuna Mhaiyo,Kumakomo kuna Wasu

3.Jesu woye pindirayi , Zanu yodya vana venyu
Muchadzoka rava dongo, Muchadzoka pasisina, Nyika yenyu yeZimbabwe

4.Murambatsvina wakapisa , Dzimba dzewanotambura
Operation Garikai , Operation yemanyepo,Operation yemanyepo

5.Simba redu rava shoma, Vimbisai vana wenyu
Muchauya nengoro yemoto, Muteketeke Sekuru, Muteketeke Mugabe


6.Nyika yedu yotengeswa , MaChinese pese pese
WokuLibya wopiwawo , Tichadzoka yava mazhing zhong, Tichadzoka yava China

7.Tanzi idyai mbatatisi , Tanzi ponai nembatata
Tatsvinyirwa Ishe wangu, Haana mukanwa Mugabe, Haana mukanwa Mugabe

8.Grace woye izwa tsitsi , Dai dziri nyenye dzako
Dziri kufa nenzara , Vainzwa Seiko nditaurire, Vainzwa seiko mudumbu

9.Amai Sally muripiko, Nherera dzenyu dzotambura
Dai ndine mapariro , Ndaiuya ndimutore, Ndaiuya ndimutore,


10.Mukadzinyina haanei nadzo, Mukadzinyina ngevemucheno
Mukadzinyina anoda Jesu, Haana moyo Mukadzinyina, Haana moyo Mukadzinyina

11.MaSenator odya mari , Vachifamba nedzimota
Vachigara zvakanaka, Varombo Ishe votambura , Varombo Ishe votambura

12.MaCIO ouraya,Nemasoja ouraya

Mapurisa utsinye,Zanupf ine miedzo,Zanu pf ine miedzo

13.Basa renyu ndichaita, Idi rangu ndareketa
Moyo wangu wachena , Ropafadzai basa rangu , Ropafadzai basa rangu

14.Pfungwa dzangu chizorora, Mwari anoziva zano
Achaitaa mashiripiti , Kubvisa mhondi munyika, Kubvisa mhondi muvanhu

15.Iye otekateka sekuru, Iye otekateka nemhuri
Iye otekateka sekuru, Iye otekateka nevazukuru
Iye ogadza mutungamiri , Kwete kugadza mutongi.

 

  

 

 

 

Click here to add Viomak Charity Music to your favourites

Tell a friend about Viomak Charity Music!
Type your friends email address in the box below and press send.

 Home | Mission Statement | Biography | Voice Music| Educational Services
Music Forum | Photos | Guest Book | News & Events | Target Centres
Submit Link | Audios | Appreciations | Voto | Contact

Viomak Charity Music. All rights reserved. Login